Sepetim


Sepette Ürün Yok

KVKK Aydınlatma Metni

KULLANICI AYDINLATMA
DİJİTALCART olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami derece de hassasiyet gösterilmektedir. Bu bilinçle, Şirket bünyesinde ürün/hizmet verilen gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış/alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem gösterilmektedir. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi işletilmesinde yürütme kapsamında aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ
Kanun uyarınca, Musalla Bağları Mah.Şehit Ahmet Değerli Sok.No:11-604 Selçuklu/Konya adresinde ikameti olan Megaton Medya ve Animasyon Hizmetleri Veri Sorumlusudur.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Dijital Cartı kullanabilmeniz amacıyla aşağıdaki verileriniz işlenmektedir.
• Adınız, Soyadınız, TC Kimlik Numaranız ve/veya Vergi Kimlik Numaranız, Şirket Logonuz, Şirket Unvanınız
• Teslimat Adresiniz, Şirket Adresiniz, Telefon Numarasınız, Fax numaranız, Mail Adresiniz
• Sosyal medya hesaplarınız, web siteniz,
• İBAN numaranız
• Sayfa görüntüleme sayınız, Kaydet butonuna tıklama sayınız,
• Güvenlik ve Teknik bilgileriniz; Kullanıcı adınız ve şifreniz, IP bilgileriniz

3. VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz Dijitalcart tarafından;
• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
• Sözleşmenin kurulması ve ifası, ve kurulacak olan sözleşmelerin yetkili kişilerce imzalandığının tespitini sağlamak,
• Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
• Gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve kolluk güçlerinin ihtiyacı olan bilgileri sağlamak,
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
• Ürünün kullanımı gereği kartvizitinizi okuttuğunuz 3. Kişilerle kartvizit bilgisi olarak girdiğiniz bilgilerinizin paylaşımı,
• Web sitesinde kullanıcı profili oluşturulması,
• Talebiniz üzere reklam faaliyetlerinizin gerçekleştirilmesi,
• Gerektiğinde kişisel bilgilerinizi güncelleme,
• Dijitalcart ‘ınızın teslimatının gerçekleştirilmesi amacıyla lojistik ve kargo iş ve işlemlerini yapabilmek için,
• Şirketin işi olan faaliyetlerin yönetimi ve denetimi,
• Faturalandırma süreçlerinin yönetimi ve denetimi,
• Açık rızanızın varlığı halinde güncelleştirme ve pekiştirmeler hakkında bilgi verilmesi
• Açık rızanızın varlığı halinde pazarlama ve reklam politikamızı geliştirmek
• Müşteri memnuniyetimizi arttırmak ve sizi daha iyi tanıyabilmek,
• Stratejik analiz çalışmalarının yürütülmesi,
• Tüm iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Siz değerli müşterilerimizi şirketimiz adına referans gösterebilmek,
• Satış sonrası destek sağlayabilmek,
• Bilgi güvenliğinizin sağlanması ve yürütülmesi,
Amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

4. VERİLERİN AKTARILMASI
Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’un 8/2-a bendinde ve 9.maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak;
• Dijitalcart çalışanlarına ve yöneticilerine
• Ürünün hazırlatılmasında rol alan 3. Taraf şirketlere,
• Ürünün teslimatı için kargo firmalarına ve özel kuryelere,
• Kalite kontrol için şikâyet yönetimi ve risk analizi yapan danışman şirketlerimize,
• Fatura süreçleri için, iş ortaklarımıza, mali müşavirlerimize, mali danışmanlarımıza, birlikte çalıştığımız bağımsız denetim firmalarına, birlikte çalıştığımız gümrük şirketlerine ve bunlara bağlı çalışanlara ve fatura işlemlerinin yapılabilmesi için kullanmakta olduğumuz lisanslı programlara,
• Her türlü hukuki ihtilaf hali için hukuki güvenliğinizin sağlanabilmesi için hukuk müşavirimize, avukatlarımıza ve bunların çalışanları ve stajyerlerine,
• İlgili mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere,
• Yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına,
• Adli ve idari yargı mercilerine,
3. maddede sayılan amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında aktarılabilmektedir.

5. VERİLERİN TOPLANMA SEBEPLERİ VE HUKUKİ DURUMLAR
Kişisel verileriniz; Dijitalcart tarafından e-posta, telefon, internet sitesi, mobil uygulama, kâğıt ortamında tutulan formlar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.
Kanun’un 5. Maddesinin 2/a-c-ç-f bentleri uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

6. VERİLERİN SAKLANMA VE İMHA SÜRECİ
İşbu aydınlatma metninde işleneceği söylenen kişisel verileriniz müşteri ilişkimiz devam ettiği sürece kaydedilmeye, işlenilmeye ve işbu Aydınlatma Metninin 3. Maddesinde belirtilen kişilere aktarılmaya devam edecektir.
İlgili Kanun çerçevesinde belirlenmiş yasal saklama sürelerince kaydedilmesi, saklanması ve aktarılması hususları ile birlikte yasal saklama süresinin dolması halinde ilgili Kanun ve buna bağlı ikincil yasal düzenlemelere uygun şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

7. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ
Dilediğiniz zaman Dijitalcart‘a başvurarak;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, www.dijitalcart.com/iletisim adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde Musalla Bağları Mah.Şehit Ahmet Değerli Sok.No:11-604 Selçuklu/KONYA adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla tarafımıza iletebilirsiniz. Ayrıca taleplerinizi, https://dijitalcart.com/iletisim adresinde yer alan iletişim kısmına yazabilir, bu adreste yer alan +90 332 236 63 42 telefon numarası ile bizimle iletişime geçebilir, ya da yine bu adreste yer alan, bilgi@megaton.com.tr mail adreslerimizi kullanarak bizlere iletebilirsiniz. Buna ilaveten uygulamamız üzerinden kullanıcı kimliğinizi (nick) silmeniz halinde tüm bilgileriniz tarafımızca yok edilecektir. Talepleriniz doğrultusunda ivedi şekilde hareket etmek konusunda tüm personelimiz uyarılmış ve kendilerine hukuk müşavirimiz tarafından ayrıntılı bir seminer düzenlenmiştir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; eğer bu başvuruyu yazılı olarak yapacak iseniz, talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Dijitalcart tarafından reddedilecektir.